odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index
Ceský pohár v inline pulmaratónu, Praha, 21.9. 2014
22.09.2014 14:13:06
Katerina Novotná zvítezila v posledním závode i v celkovém poradí seriálu ceského poháru v in-line p?lmaratónu 2014. Na Rohanském nábreží dojela ve skupine spolecne s muži, první mezi ženami a osmá v celkovém poradí tohoto závodu. Trat dlouhou 21 km dokoncila v case 36:36,56 min. Marcela Bradová po vítezství v závode žen na 10 km skoncila v pulmaratónu na tretím míste v kategorie Z39. Tretí místo vybojovala na této trati také Michaela Sejpalová v kategorii Z17. A tretí místo obsadil i Radek Fajkus v kategorii H13 v závode na 3km. Byla to další úspešná nedele bruslaru KSB Benátky.
Výsledky na: www.lifeinline.cz


Mistrovství CR v silnicním in-line maratónu, Most 14.9. 2014.
18.09.2014 07:40:00
Katerina Novotná je mistryní ?eské republiky v maratónu, mosteckou tra? zvládla za 1:17,49. Marcela Bradová obsadila 2.místo a Roman Fajkus 7.místo, oba v kategorii masters. Radek Fajkus na trati 12 km skoncil v kategorii junior? B na 3.míst?, celkov? na na 6.míst?. Byla to úsp?šná ned?le brusla?? KSB Benátky.
Výsledky na www.irontime.cz
Mistrovství Evropy 28.7 – 3.8. 2014, Geisingen, GER
04.09.2014 08:17:08
Michaela Sejpalová byla nominována do reprezenta?ního družstva ?R na Mistrovství Evropy v in-line bruslení v kategorii juniorky B. Ú?astnila se závod? na dráze kryté haly v Geisingenu i závod? na silnici, na p?ilehlém okruhu. Mezi "inlajnovými" specialisty se benátecká rychlobrusla?ka neztratila. Nejlepšího výsledku - 14.místo, dosáhla v závod? na 1000m na dráze.
Výsledky jsou na www.em2014geisingen.eu

CZECH INLINE OPEN 2014 - Výsledky
29.06.2014 20:56:57
Již 14. ro?ník mezinárodních závod? Czech Inline Open se uskute?nil tento víkend 28.-29.6. 2014 na dráze v Benátkách nad Jizerou. P?edpov?? po?así byla zastrašující, ale nakonec bylo i sluní?ko a vid?li jsme krásné závody za ú?asti závodník? z ?eských, n?meckých, polských a ma?arských klub?. Letos poprvé byl závod také Mistrovstvím ?R na jednotlivé trat?, zatímco Czech Inline Open byl vyhlášen jako víceboj. Výsledky obou závod? naleznete zde: www.speedskating.cz/cio
World Inline Cup, 0strava 21.6.2014
23.06.2014 23:17:02
Kate?ina Novotná (KSB Benátky) skon?ila v Ostrav? na 3.míst? za K.Gross (POL), N.Begg(NZL), když soupe?kám, kterým se necht?lo v posledních kolech moc do st?ídání, podlehla v záv?re?ném spurtu o 0,2 vt. Pr?m?rná rychlost žen 32,37 km/h a ?as 1:02:11,20. Na 33,5 km WIC trati startovala také Milada Došlá (J 17), která ve své kategorii obsadila 2.místo za Estonkou K.Kalev. Ostatní Benátecké dívky se nestartovaly, ú?astnily se ISU kempu v Budapešti. Závod muž? ovládli Francouzi N.Beddiaf a Y.Guyader, za nimi se ztrátou tém?? minutu dojel v O.Suchý (repre.?R). Pr?m?rná rychlost muž? 39,44, a ?as 51:02,34. Na trati 10km zvít?zila v kategorii žen M.Bradová (KSB Benátky) v ?ase 22:17,03 když za vít?zem mužské kategorie zaostala o pouhých 37vt. Druhé místo v kategorii H 13 na trati 3 km obsadil Jakub Hrubeš (KSB Benátky).
Výsledky a komentá?e na: www.lifeinline.cz

Mistrovství ?R na silnici, B?chovice 15.6. 2014
23.06.2014 23:06:31
Jakými medailemi byli na M ?R dekorování „naši“ (KSB Benátky, BZK Praha) brusla?i? Mistrovský titul a zlaté medaile ve svých kategoriích vybojovaly Kate?ina Novotná (seniorky) a Michaela Sejpalová (juniorky B). St?íbrná medaile pat?í Dominice Simandlové (žákyn? A), Michale Kuncí?ové (JB), Marii Ann? Matyáskové (JA), Romanu Fajkusovi (AK 40). Majitelkami bronzové medaile jsou Markéta Fajkusová (žákyn? C), Adéla Drábková (žákyn? B) a Kristýna Šulcová (JB).
Na M-?Rstartovalo ve všech kategoriích 136 závodník? z 10 oddíl?.
Výsledky na: Platil@metrans.cz
Mistrovství ?R rychlobrusla?? na in-line bruslích,
09.06.2014 14:00:04
Martina Sáblíková a Kate?ina Novotná se op?t po delším ?ase setkaly na asfaltovém oválu ve Ž?áru nad Sázavou, tentokrát na mistrovském závod? rychlobrusla??, bez ú?asti inlajnových specialist?. V závod? na 1500 m t?sn? vyhrála K.Novotná. V mistrovském dvojboji zvít?zila M.Sáblíková, když v závod? na 5000m porazila K.Novotnou o 10vt. Mája Matyásková (BZK Praha) prohála N.Zdráhalovou (NowiS TEAM), Kristýna Šulcová vybojovala mistrovský titul v kategorii JC p?ed Natalií Kerschbaummayr a Sárou Pavlí?kovou, ob? NowiS TEAM. Samuel Šulc si p?ivezl ze Ž?áru st?íbrnou medaili a Lucian Šulc jistil úsp?ch rodiny ze 6.místa v nejmladší kategorii. Milada Došlá skon?ila sice na 3.míst? za dv?ma závodnicemi z Polska, ale z mistrovství si odváží 1.místo p?ed Monikou Strakovou (BOJ Ž?ár) a Terezou Noskovou (NowiS TEAM).
Výsledky na www.centrumsportu.net
J.Pa?ík

Výsledky MCR v 1/2maratonu
28.05.2014 13:26:41
V sobotu 24.5. prob?hlo v Napajedlech mezinárodní Mistrovství ?R v p?lmaratonu na kole?kových bruslích. Hojná ú?ast a p?kné po?así p?isp?lo k p?knému sportovnímu zážitku nejen pro závodníky, ale také pro diváky. ?SKB zve?ejnilo výsledky zde: Výsledky M?R v p?lmaratonu 2014
Otrokovický INLINE pohár 10.5. 2014
12.05.2014 08:11:28
T?i zlaté medaile a jednu bronzovou si z otrokovického oválu p?ivezla rodina Fajkusových.Markétka zvít?zila v kategorii žB, Radek v kategorii žA ,Roman skon?il na t?etím míst? v kategorii masters M40 a spole?n? pak ve štafeta? p?idali t?etí vít?zství. Máje Matyáskové pat?í st?íbro v kategorii juniorek B. Byla to úsp?šná sobota pro brusla?e KSB Benátky a BZK Praha.

Kriterium Gross-Gerau 26.-27.4.2014
01.05.2014 20:28:40
Junio?i KSB Benátky se zú?astnili tradi?ních in-line závod? v Gross Gerau. Radek Fajkus (A13) obsadil v celkovém po?adí 12.místo (23.startujících) s nejlepším umíst?ním v závod? na 3000m - 11.místo, Zden?k Sejpal ve stejné kategorii byl 15., sejn? tak skon?il i Jan Sazama v kategorii A 12. Markétka Fajkusová (A 11) m?la nejlepší umíst?ní v závod? na 1000m - 17.místo. Zden?k Sazama v kadetech skon?il v celkovém po?adí na 52.míst? z 80 startujících. Nejobsazen?jší kategorií byly juniorky B. 90 brusla?ek bojovalo postup do finalových závod?. Kandidátka na reprezenta?ní dres pro letošní ME junior?, Míša Sejpalová skon?ila v závod? na 1000m na 39.míst? ?asem 1:35,669. V bodovacím závod? na 3000m postoupila z kvalifikace se ziskem bod?. Ve t?etím kole finálového závodu upadla a pro zran?ní potom v následujícím vy?azovacím závod? na 5000m už nestartovala.
Výsledky na www.speedskater.de