odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index
Nachwuchscup Lipsko
04.04.2009
Lipsko

Nejpo?etn?ji byl zastoupen oddíl KSB DDM Mod?any z Prahy - celkem 18 d?tí. Brusla?i z KSB Benátky nad Jizerou ješt? p?ed týdnem závodili na led?, p?esto se již za týden na to n?kte?í nebáli zm??it své síly na in-line dráze. T?etím zastoupeným oddílem byl KRS Svratka.

V Lipsku byly k vid?ní velmi zajímavé závody. Vzhledem k po?tu závodník? musely být b?žné kategorie (vždy dva ro?níky narození) rozd?leny ješt? po jednom roce. A tak spolu závodily d?ti stejn? staré. P?esto se na start n?kterých kategorií postavilo i kolem 18 závodník?!
Výborné na t?chto závodech bylo i to, že již 12leté d?ti si vzhledem k velkému obsazení mohly vyzkoušet bodovací a vy?azovací závody, které jsou ve vyšších v?kových kategoriích standardním typem závod? na všech velkých dráhových akcích. V t?chto závodech se již musí p?emýšlet o taktice, a proto je dobré, když si tento druh závod? mohou vyzkoušet d?ti již v tak nízkém v?ku.

Nás m?že t?šit, že zejména v mladších kategoriích pomalu doháníme velmi silnou zahrani?ní konkurenci. Vždy? n?kte?í z našich kon?ili jen t?sn? za závodníky nejúsp?šn?jšího n?meckého týmu Blau-Weiss Gera, n?kterým se poda?ilo být i p?ed nimi.

Zlato si z Lipska odvezl nejmladší ?len výpravy Prokop Stodola (DDM Mod?any), který mezi 7letými chlapci zvít?zil v každém závod? s velkým náskokem. Stejn? dob?e si vedl i Mat?j Pravda (KRS Svratka) - Junior A ro?níky 1992-1993), který dokázal výborným výkonem porazit dva velmi silné soupe?e z Polska - lo?ské ú?astníky ME junior? a kadet?.

St?íbrnou medaili vybojovala naše letošní nejúsp?šn?jší d?tská short-tracková závodnice Milada Došlá (KSB Benátky), která v konkurenci 17 desetiletých d?v?at nesta?ila pouze na in-line specialistku Elisabeth Baier z Grossenhainu.

Bronzové medaile si odvážejí dva chlapci z KSB DDM MOd?any - Filip Pískatý v kategorii 9letých závodník? a Tomáš Bohumský v kategorii 7letých za?áte?ník?.
Zapadnout by ale nem?ly ani výkony n?kterých dalších: nap?. Magdaléna Stodolová v kategorii 9letých dívek obsadila ve velmi silné konkurenci 5. místo, Tereza Bohumská mezi 10letými dívkami 7. místo, boje ve své kategorii svedli i dva ?eští "Á?koví" junio?i Tomáš Beran a Mirek Pražma.

V Lipsku prob?hly velmi p?kné závody, na krásné dráze a s p?íjemnými po?adateli. Závod má šanci se stát další významnou nabídkou pro juniorské in-line rychlobrusla?e.

Výsledky na