odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index
Mistrovství Evropy 2008
29.07.2008
Gera (N?mecko)

Ne všichni startovali ve všech disciplinách, nejsiln?ji obsazenou disciplinou byl maratón (45 žen, 97 muž?). Evropskou in-line špi?ku ovládají Francouzi a Italové(zejména v ženách), dob?e byli p?ipraveni i N?mci, jednotlivci z Belgie, Nizozemí, Portugalska, Špan?lska.
Závody na dráze byly nep?ízniv? ovlivn?ny po?asím, kv?li dešti úterní program p?eložen na st?edu. Bruslilo se velmi rychle a agresivn?, na hranici pravidel, s ?astým napomínáním. Závod? na dráze se z našich brusla?? zú?astnil pouze Mat?j Krupka, poprvé mezi seniory kon?il závody na za?átku t?etí desítky.

Závody na silnici se uskute?nily na parkovišti u Pandorfhalle a tak se jezdilo p?es kanálky a asfaltové spáry. Po?así se zlepšilo a na silnici se p?išlo podívat docela dost diváku, kte?í povzbuzovali p?edevším domácí brusla?e. Nejlepšího umíst?ní dosáhla Kate?ina Novotná (KSB Benátky), 15 místo v maratónu (?as: 1:15:58,789) a Ond?ej Suchý(BZK Praha) 18místo (41 startujících) v bodovacím závod? na 10 000m. O.Suchý také dojel v maratónu v hlavním balíku a skon?il pouhých 9 vte?in za vít?zem ?asem 1:07:13,783. M.Krupkovi (BZK Praha) se ani na silnici moc neda?ilo a umis?oval se obdobn? jako na dráze.

V kategorii AK 30 startovali poprvé na ME v maratonu také naši „veteráni“ a Marek Krej?ík dojel na výborném 6.míst? a Petr Lochman skon?il na 12.míst? z 22 startujících .
Kompletní výsledky lze nalézt na www.rsv-gera.de.

J.Pa?ík

Foto z ME na stránkách ?asopisu zde www.magazinline.cz
a foto z European Masters na www.magazinline.cz